Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z usługi świadczeń zdrowotnych, terapeutycznych i innych w portalu „Bon-Med®”, do którego prawo posiada spółka Asec22.pl sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakuś 3, 30-864 Kraków, KRS 0000514599, REGON 123122044, NIP 6793100891, adres do korespondencji: ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, zwana dalej Bon-Med oraz korzystania z Usługi pośrednictwa w zawieraniu umów o udzielanie tych świadczeń.

Każdy Pacjent jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 464 ze zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2016 r., poz. 380 ze zm.).


I. DEFINICJE

1. Terapeuta - osoba posiadają uprawnienia lekarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 464 ze zm.), posiadająca uprawnienia do prowadzenia terapii zajęciowej, psychoterapii lub będąca psychologiem lub psychiatrą albo osoba wykonująca inny zawód, którego przeznaczeniem są działania prozdrowotne dla ludzi, np. dietetyk, zielarz, fizjoterapeuta itp.

2. Pacjent – osoba, której terapeuta udziela świadczeń zdrowotnych w formie teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 618), której Terapeuta udziela usług psychologicznych i terapeutycznych lub innych lub osoba zarejestrowana w profilu pacjenta na Platformie Multimedialnej Bon-Med®, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada skończone 13 lat i uzyskała zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na korzystanie z usług oferowanych na platformie Bon-Med® drogą teleinformatyczną za pośrednictwem Platformy Multimedialnej,

3. Dane – wszelkie dane dostarczane do Bon-Med przez Pacjentów w trakcie rejestracji Pacjenta na Platformie Multimedialnej lub w trakcie korzystania z Usług, jak również przesyłane do Bon-Med w formie mailowej lub podawane telefonicznie,

4. Opłata – płatność dokonywana z góry za korzystanie z Usługi. Brak uiszczenia Opłaty uniemożliwia korzystanie z Usług,

5. Platforma Multimedialna – zespół stron internetowych składający się na platformę internetową, będącą własnością Bon-Med, zawierający kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bon-Med na rzecz Pacjenta i umożliwiająca dostęp do Usług,

6. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze świadczeń zdrowotnych Bon-Med,

7. Sprzęt - urządzenia spełniające określone parametry techniczne, posiadające port HDMI umożliwiające odtwarzanie treści audio i wideo na wyświetlaczu o wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub posiadające możliwość bezpośredniego połączenia się z internetową siecią bezprzewodową i wyświetlenia treści audio i video,

8. Umowa – umowa o świadczeniu usług medycznych drogą elektroniczną, pomiędzy Pacjentem a udzielającym Usług Terapeutą,

9. Umowa pośrednictwa – umowa pośrednictwa teleinformatycznego pomiędzy Bon-Med a Pacjentem w oparciu o Regulamin,

10. Usługa – świadczenie zdrowotne, terapeutyczne lub inne udzielane przez Terapeutę Pacjentowi na podstawie zawartej Umowy i Umowy pośrednictwa. Usługa świadczona jest za pomocą Platformy Multimedialnej dostępnej przez Sprzęt,

11. Usługa pośrednictwa – udostępnianie przez Bon-Med na rzecz Pacjenta Platformy Multimedialnej oraz umożliwianie zawarcia Pacjentowi Umowy z wybranym przez niego Lekarzem lub Terapeutą,

12. Zawartość - oznacza dane, informacje, grafiki, linki do stron internetowych, znaków, obrazów, plików, tekstów, zdjęć, plików audio lub wideo, dźwięków, wizualne utworów, utworów muzycznych, dzieła autorskie i komponenty, udostępnione Pacjentom przez Bon–Med.


II. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Przystąpienie do korzystania z Platformy Multimedialnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Rejestracja Pacjenta w profilu pacjenta jest równoznaczna z zawarciem przez Pacjenta z Bon-Med umowy pośrednictwa w świadczeniu usług medycznych.

3. Wniesienie Opłaty przez Pacjenta jest równoznaczne z zawarciem przez Pacjenta Umowy z Terapeutą za pośrednictwem Bon-Med®.

4. Warunki Umowy pośrednictwa oraz Umowy określa niniejszy Regulamin.

5. Korzystanie z Usług wymaga zalogowania się do Platformy Multimedialnej.

6. Po zaakceptowaniu Regulaminu przy rejestracji w profilu Pacjenta, Pacjent uprawniony jest do:
1) korzystania z całości Usług dostępnych na Platformie Multimedialnej po wniesieniu odpowiednich Opłat według cennika,
2) korzystania z treści udostępnionych na Platformie Multimedialnej nieodpłatnie, jeśli takie treści udostępniono.

7. Umowa pośrednictwa zawierana jest na czas, w którym profil Pacjenta jest aktywny (od momentu rejestracji do momentu samodzielnego wyrejestrowania lub usunięcia profilu Pacjenta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie).

8. Pacjent jest uprawniony do korzystania z Platformy Multimedialnej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.

9. W celu korzystania z Platformy Multimedialnej, Pacjent powinien zarejestrować się, tj. założyć profil Pacjenta, do którego dostęp będzie miał po każdorazowym zalogowaniu się.

10. Zawarcie Umowy pośrednictwa następuje z chwilą akceptacji niniejszego Regulamin. Zawarcie Umowy następuje z chwilą uiszczenia przez Pacjenta Opłaty.

11. Bon-Med zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na Platformie Multimedialnej, w związku z tym, Pacjent powinien systematycznie sprawdzać, czy postanowienia Regulaminu nie uległy zmianie.

12. Pacjent, który nie zamierza zaakceptować zmienionych postanowień Regulaminu powinien w ciągu 30 dni od dnia jego publikacji zaprzestać z korzystania z Platformy Multimedialnej (dokonać wyrejestrowania). Korzystanie z Platformy Multimedialnej po upływie tego terminu będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu w nowej wersji.

13. Pacjentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy pośrednictwa w każdym czasie. Rozwiązanie umowy pośrednictwa odbywa się poprzez wyrejestrowanie z Platformy Multimedialnej.

14. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia zaksięgowania uiszczonej Opłaty przez Bon-Med, Pacjentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Pacjentowi, jeśli Usługa została w całości wykonana.

15. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy lub Umowy pośrednictwa Pacjent zobowiązany jest przesłać taką informację za pośrednictwem Platformy Multimedialnej (opcja „rezygnuję z wizyty”). Pacjent może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub pisemnie na adres korespondencyjny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.


III. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI POŚREDNICTWA

1. Aktywacja dostępu do Platformy Multimedialnej jest dokonywana z chwilą zawarcia Umowy pośrednictwa.

2. Usługa pośrednictwa jest wykonywana przez cały okres zawarcia Umowy pośrednictwa.

3. Korzystanie z Usługi pośrednictwa wymaga posiadania dostępu do sieci Internet za pomocą Sprzętu. Usługa pośrednictwa wykonywania jest bezpłatnie. Pacjent w celu korzystania z Usługi pośrednictwa zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi pośrednictwa, które Użytkownik ponosi zgodnie z taryfą operatora, z którego usług korzysta.

4. Korzystanie z Usługi pośrednictwa jest możliwe wyłącznie za pomocą odpowiedniego sprawnego Sprzętu.

5. Obowiązkiem Pacjenta jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego Sprzęt spełnia wymogi techniczne określone w załącznikach do niniejszego Regulaminu.

6. Bon-Med nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi pośrednictwa w przypadku, gdy Sprzęt Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych.

7. Bon-Med informuje, że Usługi pośrednictwa są dostępne dzięki wykorzystaniu teleinformatycznej transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć, niezależne od Bon-Med obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi pośrednictwa tj. w szczególności warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, nie dostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.


IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Usługa jest wykonywana po zawarciu przez Pacjenta Umowy w umówionym przez niego za pośrednictwem Platformy Multimedialnej terminie.

2. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania dostępu do sieci Internet za pomocą Sprzętu. Warunki korzystania z Usługi są analogiczne do warunków korzystania z Usługi pośrednictwa.

3. Bon-Med ani Terapeuta nie gwarantują prawidłowego działania Usługi w przypadku, gdy Sprzęt Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych.

4. Bon-Med informuje, że Usługi są dostępne dzięki wykorzystaniu teleinformatycznej transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć, niezależne od Bon-Med, Lekarza lub Terapeuty obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi, tj. w szczególności warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, nie dostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

5. Bon-Med jest uprawniony do wprowadzania ulepszeń i innych modyfikacji w funkcjonowaniu i wyglądzie Platformy Multimedialnej. Wprowadzenie modyfikacji w Bon-Med® nie może stanowić podstawy do odstąpienia od Umowy pośrednictwa lub Umowy przez Pacjenta.


V. OBOWIĄZKI PACJENTA

1. Pacjent:
1) jest obowiązany do korzystania z Platformy Multimedialnej w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu,
2) jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy Multimedialnej oraz powstrzymania się od korzystania z Platformy Multimedialnej w sposób uciążliwy dla innych Pacjentów.

2. Pacjent jest uprawniony do posiadania tylko jednego profilu Pacjenta na Platformie Multimedialnej.

3. Pacjent posiada prawo do kopiowania, utrwalania w całości lub części udostępnianych na Platformie Multimedialnej Zawartości w ramach świadczonej Usługi lub Usługi pośrednictwa jedynie dla własnego użytku osobistego. Pacjenci nie mają prawa do dalszego rozpowszechniania udostępnionych Zawartości lub ich elementów.

4. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek ze wskazanych powyżej obowiązków jak również w sytuacji, gdy Pacjent nie zalogował się w profilu Pacjenta przez okres 24 miesięcy, Bon-Med jest uprawniony do usunięcia profilu Pacjenta.


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku wystąpienia z powództwem przeciwko Bon-Med przez osobę trzecią, której prawo zostało naruszone w związku z działaniem Pacjenta, Pacjent wstąpi w miejsce Bon-Med. we wszelkich postępowaniach toczących się przeciwko Bon-Med oraz poniesie wszelkie koszty związane z roszczeniem.

2. Bon-Med odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi pośrednictwa w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu, Umowy pośrednictwa oraz obowiązującymi przepisami prawa. Terapeuta odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu, Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi pośrednictwa przez Bon-Med. oraz Usługi przez Terapeutę nie powoduje:
1) niesprawność Sprzętu należącego do Pacjenta,
2) ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet,
3) inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Umową lub Regulaminem działania lub zaniechania Pacjenta lub osób trzecich,
4) siła wyższa.


VII. PŁATNOŚCI

1. Wysokość Opłaty jest określona w cenniku. Cennik jest dostępny na Platformie Multimedialnej w profilu Terapeuty, a cena usługi prozdrowotnej jest określana osobiście przez danego Terapeutę i przez niego podana.

2. Opłata za Usługę może być dokonana w formie elektronicznej, w sposób wybrany przez Użytkownika spośród dostępnych sposobów płatności wskazanych na Platformie Multimedialnej.

3. Opłaty są cenami brutto i zawierają wszelkie podatki związane ze świadczeniem Usług na rzecz Pacjenta. Użytkownik ma obowiązek podania zgodnie z prawdą swojego państwa zamieszkania na potrzeby zapłaty podatku VAT, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE. L Nr 77 str. 1.

4. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania na rachunku bankowym prowadzonym na zlecenie Bon-Med.

5. Powyższe warunki dotyczą również Opłat Dodatkowych, jeśli takie opłaty zostały wskazane w cenniku.


VIII. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA HANDLOWA

1. Bon-Med jest administratorem danych osobowych Pacjentów, które zostały wprowadzone przez Pacjentów w procesie rejestracji, korzystania z Platformy Multimedialnej oraz przekazane mailowo lub telefonicznie.

2. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane przez Bon-Med w celu zawarcia i wykonywania Umowy pośrednictwa oraz są udostępniane każdorazowo wybranemu przez Pacjenta Terapeucie w celu wykonania przez niego Umowy, a także w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w tym marketingu produktów i usług Bon-Med.

3. Podawanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Pacjent podając swoje dane osobowe powinien mieć na uwadze, że podanie danych osobowych dokładniej i w szerszym zakresie może przyczynić się do uzyskania Usługi na wyższym poziomie i lepiej dostosowanej do rzeczywistych potrzeb Pacjenta. Nie podanie przez Pacjenta danych, o których podanie w trakcie świadczenia Usługi prosi Terapeuta (np. wyników badań) może znacznie utrudnić lub całkowicie uniemożliwić należyte wykonanie przez Terapeutę Usługi z winy Pacjenta. W takim wypadku Usługa uważana jest za wykonaną, a Pacjent nie ma prawa do zwrotu poniesionych Opłat.

4. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Platformy Multimedialnej, będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa, które zobowiązują Bon-Med do udostępnienia takich danych oraz Terapeucie na zasadach określonych w Regulaminie.


IX. REKLAMACJA

1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja zarówno w stosunku do Usługi jak i Usługi pośrednictwa.

2. Reklamacja zgłoszona przez Pacjenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług pośrednictwa przez Bon-Med lub Usług przez Terapeutę winna zostać przesłana w formie mailowej do Bon-Med na adres e-mail reklamacje@bon-med.com.

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym Pacjentem, wskazanie wadliwości działania Platformy Multimedialnej, oraz wskazywać rodzaj usługi lub funkcji, której reklamacja dotyczy, jak również zwięzłe przedstawienie wadliwości usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. Reklamacje dotyczące Usługi zostaną niezwłocznie przekazane przez Bon-Med do odpowiedzialnego za wykonanie Usługi Terapeuty.

4. Bon-TV zobowiązuje się udzielić mailowej odpowiedzi na reklamację, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób Bon-Med zamierza usunąć zgłoszoną wadliwość Usługi pośrednictwa lub funkcji Platformy Multimedialnej. Bon-Med zapewnia, że obsługa reklamacji w stosunku do Usług odbywa się na analogicznych zasadach, a Pacjent jest uprawniony do zgłoszenia do Bon-Med przypadków, gdy odpowiedź Terapeuty była spóźniona.

5. W razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji, Bon-Med lub Terapeuta poinformują o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Platformy Multimedialnej na terenie Polski należy kierować na adres email biuro@bon-med.com

2. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili ich zamieszczenia na Platformie Multimedialnej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 r.


Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Pobierz Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy


Załącznik nr 2 – Minimalne warunki techniczne wymagane do korzystania z usług dostępnych na Platformie Multimedialnej Bon-Med

Pobierz Minimalne warunki techniczne