Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych oferowanych przez Bon-TV LLC zwany dalej BON-TV znajdujących się w serwisie internetowym w domenie bon-tv.com. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z usługi. Korzystanie z usługi możliwe jest pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu.


§I. Definicje

1. Użytkownik – związana Umową osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność kontraktową.

2. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – komórka organizacyjna umożliwiająca poprzez kontakt mailowy uzyskanie wsparcia technicznego, wyjaśnień i realizację zleceń wskazanych w Regulaminie oraz innych zleceń dostępnych w ramach możliwości oferowanych przez Dostawcę dostępne w Internecie pod adresem bok@bon-tv.com.

3. Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Bon-TV LLC.

4. Usługa audiowizualna – to usługa świadczona odpłatnie przez BON-TV, polegająca na dostępnie do zasobów, znajdujących się w zasobach BON-TV, dostępna na indywidualne żądanie klienta, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych.

5. Opłata – określona w chwili złożenia opłata pieniężna, którą użytkownik zobowiązany jest uiszczać za Usługę audiowizualną.

6. Aplikacja – oprogramowanie dla smartfonów i tabletów wykorzystujące na ekranie znak towarowy BON TV, którego zainstalowanie i uruchomienie jest niezbędne do prawidłowej obsługi platformy internetowej.

7. Chromecast – urządzenie umożliwiające strumieniowanie treści audiowizualnych do odbiornika telewizyjnego.

8. Administrator – osoba odpowiedzialna na nadzór nad poprawnym działaniem platformy oraz przetwarzaniem i przechowywaniem danych przekazanych przez Użytkowników.


§II. Rejestracja Użytkownika

1. Aby Użytkownik mógł dokonać rejestracji, powinien uzupełnić formularz rejestracyjny podając, Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także dokonać akceptacji niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. Następnie Użytkownik powinien uaktywnić swoje konto poprzez odnośnik, jaki zostało wygenerowany i wysłany przez platformę BON-TV na adres e-mail podany podczas rejestracji.

2. Po zakończeniu procesu rejestracji, utworzone zostanie konto umożliwiające logowanie się do systemu, a tym samym dostęp do zasobów oferowanych przez platformę BON-TV.

3. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy podając adresu e-mail oraz hasła podane podczas logowania.

4. Na prośbę Użytkownika, Administrator platformy może usunąć dane konto z bazy danych portalu BON.TV. W tym celu należy przesłać powyższe informacje na adres bok@bon-tv.com.

5. Podanie danych osobowych podczas logowania jest dobrowolne. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności Platformy BON-TV.


§III. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

1. Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami prawnymi.

2. Bon-tv zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

3. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez platformę Bon-TV.


§IV. Pobieranie i usuwanie aplikacji z urządzeń mobilnych

1. Użytkownik, który decyduje się na zainstalowanie na swoim urządzeniu aplikacji mobilnej, której producentem i dostawcą jest BON-TV, jest informowany o zasadach bezpieczeństwa oraz o sposobie funkcjonowania danej aplikacji. Instalacja dokonywana jest za zgodą Użytkownika.

2. W celu instalacji aplikacji, Użytkownik powinien pobrać ją z serwisu Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bontv.bontv&hl=pl

3. Użytkownik aplikacji może w każdym momencie zrezygnować z jej używania i dokonać deinstalacji. Instalacja i deinstalacja aplikacji, której właścicielem jest TVN odbywa się w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu deinstalacji aplikacji z urządzenia końcowego, Użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego, z którym działa jego urządzenia mobilne.


§V. Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związana z poszanowaniem, naruszeniem praw autorskich i innych praw związanych z rozpowszechnianiem materiałów znajdując się na platformie BON-TV.

2. W przypadku wykrycia naruszenia lub próby naruszenia praw autorskich a także niniejszego Regulaminu, Administrator platformy uprawniony jest do wystosowania ostrzeżenia dla danego Użytkownika, a w wyjątkowych sytuacjach Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zablokowania konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.

3. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.


§VI. Usługa płatna

1. Z tytułu dostępu do treści zamieszczonych na platformie, Użytkownik może dokonać zakupu abonamentu miesięcznego, w czasie, którego będzie miał nieograniczony dostęp do zasobów platformy – zarówno czasowego jak i transferu ilości danych.

2. Płatną Usługę Użytkownik wykupuję za pomocą dostępnych w platformie form płatności.

3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu kwoty abonamentu, w przypadku, gdy problem z dostępem pochodzi z winy Użytkownika.

4. Płatności przyjmowane są za pośrednictwem poniższych serwisów:


§VII. Prawo autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie, związane z materiałami wykorzystanymi na platformie BON-TV przysługują odpowiednio BON-TV lub dostawcom treści w zależności od dostępnego materiału.

2. Treści zamieszczone na platformie mogą być wykorzystywane jedynie do własnego użytku. Nie dopuszcza się w szczególności:

  • Kopiowania, powielania, transmisji, modyfikacji, zmian, a także dekomponowanie treści zamieszczonych na platformie BON-TV
  • Wykorzystywanie treści i usług dostępnych na platformie do tworzeniajakiegokolwiek oprogramowania lub narzędzi, mogących być wykorzystywanymi do tworzenia aplikacji programowych o jakimkolwiek charakterze.
  • Publiczne udostępnianie, sprzedaż, wypożyczanie lub dystrybucja jakichkolwiek treści zawartych na platformie BON-TV.
  • Omijanie zabezpieczeń technicznych stosowanych przez BON-TV oraz dostawców publikowanych treści.
  • Tworzenie fałszywych/ nieprawdziwych kont użytkowników.

3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu kwoty abonamentu, w przypadku, gdy problem z dostępem pochodzi z winy Użytkownika.

4. Płatności przyjmowane są za pośrednictwem poniższych serwisów:


§VIII. Zmiany w Regulaminie

1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach platformy w postaci komunikatów.

2. W przypadku nieakceptacji przez Użytkownika zmian wprowadzonych do regulaminu, Użytkownik będzie miał ograniczony dostęp do zasobów platformy.


§IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres bok@bon-tv.com

2. Zgłoszenia naruszeń można dokonywać również za pomocą formularza kontaktowego dostępnych na platformie.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług, uwagi oraz pytania proszę kierować na adres reklamacje@bon-tv.com Zgłoszenia te będą analizowane w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji. O sposobie rozpatrzenie, użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres podany w zgłoszeniu.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2014r.