1. Materiały do zasobów mogą dodawać tylko i wyłącznie autorzy, którzy otrzymali akceptację BON-TV LLC zgodnie z procedurą zatwierdzania autora.

2. Po otrzymaniu akceptacji BON-TV, autor może umieścić utwór na platformie BON-TV w części niedostępnej dla Użytkowników. Utwór umieszczany jest na profilu danego Autora.

3. Z chwilą zamieszczenia Utworu, Autor otrzyma elektroniczne potwierdzenie zamieszczonego Utworu na platformie.

4. Aby Utwór mógł zostać upubliczniony w zasobach BON-TV podlega następującej weryfikacji:

  • pod względem zgodności z prawem – weryfikacja obejmuje sprawdzenie czy Utwór nie narusza międzynarodowych lub polskich przepisów prawa,
  • czy treść Utworu nie stanowi rozpowszechniania treści pornograficznych lub promujących przemoc wobec ludzi lub zwierząt,
  • weryfikacji obejmującej sprawdzenie, czy Utwór nie narusza dobrych obyczajów, norm moralnych, czy nie obraża godności lub nie narusza dóbr osobistych innych osób lub nie głosi poglądów dotyczących dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wiek, wyznanie i innych,
  • weryfikacji, czy Utwór jest zgodny z polityką programową Platformy Multimedialnej BON-TV.

5. Weryfikacji Utworu dokonuje zespół powołany przez Zamawiającego, zwany dalej Komisją.

6. Zamawiający zawiadamia w formie mailowej w terminie 3 dni od otrzymania przez Zamawiającego Utworu o wyniku oceny dokonanej przez Komisję.

7. Z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pozytywnej oceny Utworu dokonanej przez Komisję, Wykonawca uzyskuje roszczenie do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w umowie współpracy. Jednocześnie z tą chwilą Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z Utworu.

8. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę negatywnej oceny Utworu dokonanej przez Komisję, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego z tytułu niniejszej Umowy, w szczególności roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie Utworu.

9. Informacja pozytywna o przyjęciu utworu przez Zamawiającego jest równoznaczna z odbiorem końcowym i umieszczeniem na Platformie Multimedialnej w części dostępnej dla zarejestrowanych Użytkowników.